Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Aktualności

 
Art. 122 Od 31 marca mikro, małe i średnie firmy z Mazowsza będą mogły ubiegać się o bony na doradztwo o wartości od 10 do 110 tys. zł. Środki mają służyć realizacji prac badawczo-rozwojowych, wprowadzeniu nowych produktów i usług czy umiędzynarodowieniu działalności. Unijne dofinansowanie może pokryć nawet 80% wydatków na usługi doradcze. Im bardziej innowacyjne rozwiązanie, tym większe szanse na zdobycie wsparcia. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, która podejmuje decyzje o przyznaniu bonu, będzie preferowała projekty zakładające większe zaangażowanie finansowe firmy niż wymagane minimum, czyli 20 %.
 
Art. 121
 Konto założone na stronie firmy pożyczkowej, jak i sama strona internetowa nie mogą zostać - w opinii Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów - uznane za trwały nośnik, o którym mowa w ustawie o kredycie konsumenckim. Jak wynika z art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim, każdy pożyczkodawca ma obowiązek udzielić konsumentom rzetelnych prawdziwych i pełnych informacji m.in. całkowitej kwocie do zapłaty rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania i terminach spłaty.
 
Art. 120 Przedsiębiorcy mogą wybierać z kilku konkursów prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Do pozyskania są pieniądze na wprowadzenie innowacyjności, przygotowanie firmy do emisji akcji lub obligacji, a także wykorzystanie wzornictwa lub ekspansję na zagraniczne rynki. W zależności od konkretnego programu wsparcia i daty rozpoczęcia naboru, przedsiębiorcom zostało od kilku tygodni do kilku miesięcy na przygotowanie i złożenie aplikacji. Firmy zainteresowane ubieganiem się o wsparcie, więcej informacji o wymienionych działaniach mogą znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
Art. 119 Ogłoszono dwa konkursy do flagowego działania programu “Inteligentny rozwój”. Jeden kierowany jest wyłącznie do dużych podmiotów, drugi odwrotnie - do małych i średnich firm. Dla największych zarezerwowano 400 mln zł, a dla sektora MSP miliard złotych. Wnioski będą przyjmowane do 30 czerwca br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Inwestycje powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. Szczegółowe informacje o konkursach, w tym regulaminy, wytyczne, wzory dokumentów itp. zainteresowani ubieganiem się o wsparcie znajdą na stronie www.nchr.gov.pl
 
Art. 118 Coraz więcej chętnych na pieniądze z programu “Wsparcie w starcie”. Pożyczono już ponad 315 mln zł. W 2016 roku udzielono pożyczek na założenie firmy lub stworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej na kwotę 49, 7 mln zł.  Natomiast samych wniosków o ich przyznanie wpłynęło 1098. Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących  realizacji ww. projektu. Jest on wprowadzony od 2014 r. i finansowany jest ze środków Funduszu Pracy.
 
Art. 117 Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie dla firm z “Kredytu na innowacje technologiczne” ruszy 20 lutego. To trzecia szansa na premie z BGK, która jest instytucją pośredniczą (odpowiedzialną za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów) w przypadku poddziałania 3.2.2 programu operacyjnego “Inteligentny rozwój” pn. “Kredyt na innowacje technologiczne”. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 29 marca 2017 r. Do rozdysponowania wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest 400 mln zł. Mogą być one pozyskane na projekty dotyczące wdrażania innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych. Warunkiem złożenia wniosku do BGK jest promesa udzielania kredytu technologicznego lub zawarcie z bankiem warunkowej umowy takiego kredytu.  Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.
 
 
Art. 116
 Przedsiębiorcy sięgną po pieniądze na prowadzenie badań, współpracę z sektorem naukowym, wdrażanie nowych technologii i tworzenie nowych produktów, a także prawną ochronę wynalazków. A wszystko za sprawą programu “Inteligentny rozwój”, na którego realizację w 2017 roku przeznaczono kilka miliardów złotych. Wsparcie to adresowane jest do określonych branż tj.: sektor chemiczny, farmaceutyczny, recyklingu i odzysku surowców oraz drewna, produkcji gier wideo, elektroenergetyczny itp. Więcej informacji o funduszach unijnych i zasadach ubiegania się o dotacje można zdobyć na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
Art. 115 Polski Fundusz Rozwoju w przyszłym miesiącu uruchomi dziesięć platform akceleracyjnych dla star-upów. A jeszcze w tym miesiącu zacznie szukać celów inwestycyjnych. Inwestycje tworzone w Polsce dostaną potężny zastrzyk gotówki. Przedsiębiorcy mogą sięgać nie tylko po pieniądze z unijnych programów operacyjnych, jak  “Innowacyjny rozwój” (POIR), ale też po wsparcie Polskiego  Funduszu Rozwoju.  Miliony dla start-upu, a idea jest taka, by PER z pomocą zewnętrznych funduszy VC współfinansował rozwój szczególnie obiecujących innowacyjnych firm. Bedą kupować udziały w start-upach, dzieląc się w stosunku 80 do 20.
 
Art. 114 Resort rozwoju uruchamia kolejny pionierski konkurs w programie operacyjnym “Wiedza edukacja rozwój”.  Wkład Unii Europejskiej do tego programu to kwota 4,7 mln euro.To pieniądze z chwalonego przez ekspertów działania 4..1 “Innowacje społeczne”. Co ważne, ministerstwo daje pewną dowolność wnioskodawcom w konstrukcji pomysłów na projekty.  Konkurs ukierunkowany jest na stworzenie innowacyjnych rozwiązań prowadzonych do wsparcia finansowania, kształcenia osób dorosłych. Maksymalny poziom dofinasowania to nawet 100 procent na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych.
Art. 113
 Blisko 300 tys. zł dofinasowania może otrzymać mikro, mała lub średnia firma na zakup usługi, która będzie polegała na przygotowaniu jej do wprowadzenia w życie nowych lub zmodyfikowanych wyrobów lub procesów. Takie proinnowacyjne usługi mogą świadczyć wyłącznie instytucje otoczenia biznesu posiadającego specjalną akredytację. 295 tys. zł to maksymalna wartość dofinansowania, jakie może otrzymać przedsiębiorca na zakup specjalistycznej usługi doradczej.  Usługa ma polegać na tym, aby osoby z zewnątrz oceniły potencjał firmy, przygotowały plan działania pomogły przedsiębiorcy wprowadzić innowacyjne rozwiązania. Ich podstawą ma być nowa technologia, która dysponuje firma lub będzie dysponować. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 

Art. 112 Jeszcze tylko do końca października wolno zgłaszać projekty, dzięki którym firmy mogły wypróbować nowe technologie i produkty przed ich wprowadzeniem na rynek. Ograniczy to ryzyko i ułatwi dalsze prace nad prototypami. Na przedsiębiorców czeka łącznie pół miliarda zł. Budżet konkursu to 500 mln. zł, z czego 50 mln zł dofinansuje projekty zlokalizowane w Województwie Mazowieckim. Nabór wniosków zakończy się ostatecznie 31 października 2016 r. W ramach tego programu stawiające na inteligentny rozwój, innowacyjne firmy dostaną wsparcie na realizację najbardziej obiecujących projektów.
 
Art. 113 Przedsiębiorcy, których projekty będą przystawać do tzw. inteligentnych specjalizacji, mają szansę pozyskania bezzwrotnych dotacji na doskonalenie produktów i technologii oraz wykorzystanie ich wyników. Po środki, na realizację takich projektów, można sięgać m.in. z programu “Inteligentny rozwój” oraz programów regionalnych. Ten pierwszy przeznaczony jest dla firm składających duże projekty badawczo-rozwojowe.Drugi z programów regionalnych przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców, w przypadku których realizacja wielomilionowych projektów mogłaby przekraczać zarówno ich możliwości, jak i potrzeby. Zgodnie z regulaminem konkursu, wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 31 października do 30 listopada 2016 roku.
 
 
Art. 111 Przedsiębiorcy muszą pamiętać o programach europejskich.
O tym, dlaczego Polska nie pozyskuje znaczących środków z programów finansowych bezpośrednio z Komisji Europejskiej i dlaczego pod tym względem “przegrywamy” na tle innych państw oraz jak zmienić podejście do innowacji, abyśmy mogli pozyskiwać te środki adekwatne do wielkości kraju, jakim jest Polska, mówi Jan Kordasiewicz wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Cieślak-Kordasiewicz. Program ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Na jego realizację w latach 2014 – 2020 UE planuje przeznaczyć ponad 77 mld euro m.in. na: ułatwienie drogi “od przemysłu do przemysłu”, nauki społeczne, ekonomiczne i humanistyczne, wspieranie funkcjonowania i realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Unii Innowacji, współpraca z państwami trzecimi oraz zwiększenie zawodu naukowca.
 
Art.110 Dotacje z Unii na rozwój branży motoryzacyjnej.
Robotyzacja procesów produkcyjnych, wypracowanie technologii regeneracji części i komputerów  lub związanych z odzyskaniem surowców, tworzenie nowych jednostek napędowych – to zadania konkursowe. Takim zagadnieniom mogą być poświęcone badania i prace rozwojowe, na które przedsiębiorcy w sumie dostaną 250 mln zł. Nabór wniosków prowadzi Narodowe Centrum Badań i rozwoju z działania 1.2. “Sektorowe programy B+R programu “Inteligentny Rozwój”.
 
Art. 109 O bezzwrotne granty najłatwiej starać się osobom, którym jest najtrudniej na rynku pracy, np. starszym, o niskich kwalifikacjach lub niepełnosprawnym, chociaż w grupie tej znajdują się także kobiety. Łatwiejsze może być zdobycie pożyczki, chociaż i tutaj czasami trzeba mieć przynajmniej teoretycznie status osoby bezrobotnej. Jednym z istotnych kryteriów podziału środków, jest wiek osoby, która szuka wsparcia finansowego. Osoby młode, tj. w wieku 18-29 lat mogą je znaleźć dzięki działaniom realizowanym w programie “Wiedza, edukacja, rozwój”. Natomiast osoby, które ukończyły 30 rok życia powinny wykorzystać środki programów regionalnych (wojewódzkich).
 
Art. 108. Od pierwszego września mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły starać się o unijne dotacje z programu “Inteligentny rozwój”. To kolejna już odsłona działania 1.1.1. “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, przy czym teraz oferta skierowana jest przede wszystkim do firm spoza Mazowsza.Z ogólnej puli 750 mln zł., która ma zasilić programy badawczo-rozwojowe firm, 674 mln zł trafi do 15 województw, a pozostałe 76 mln będzie wspierać projekty realizowane w Województwie Mazowieckim. Ponadto przedsiębiorcy z terenu  Mazowsza mogą składać projekty, w których wartość kosztów kwalifikowanych, to co najmniej 5 mln zł. Wszystkie dokumenty można znaleźć  na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań Rozwoju, które odpowiada za realizację działania 1.1.1
 
Art. 107 Rewolucyjne zmiany w ewidencji przedsiębiorców.
Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej  jest zupełnie niewydolna. W obecnym kształcie stanowi problem i dla przedsiębiorców, i dla urzędników. Jednocześnie postawiono, że rejestrujący działalność nie musi odpowiedniego dokumentu dołączyć do zgłoszenia, lecz przedstawić go na żądanie urzędnika. Jeśli nie spełnia wymogu, biznes zostanie wykreślony z ewidencji. Nowe przepisy przewidują, że korekty będą czynnościami materiałowo-technicznymi dokonywanymi przez pracowników urzędów gminnych. które odpowiadały za dokonanie zgłoszenia.
 
Art. 106 Są granty dla sektora gier wideo. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozdzieli 80 mln zł wśród producentów z branży gier komputerowych. Ma on na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023. Producenci gier będą mogli ubiegać się o dofinasowanie projektów polegających na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych produktów i technologii.  Na początku twórcy z branży gier wideo będą mogli starać się o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych.
 
Art. 105 W środę 1 czerwca, ruszyły nabory wniosków od przedsiębiorców o dotacje z programu “Inteligentny rozwój”. Łączny budżet tych konkursów to aż 2,2 miliarda złotych. Firmy mogą składać wnioski w aż czterech częściach. Pieniądze w trzech z nich oferuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju a w jednej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich firm poprzez zapewnienie im funduszy na wdrożenie projektów badawczych. Na dotację mogą liczyć przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych (własnych lub nabytych), których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem inwestycji mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe i doradztwo.
 
Art.104 Kredyt na innowacje pomoże firmom wdrożyć nowe technologie. W czerwcu zostanie ogłoszony konkurs, w którym przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o premię na spłatę kredytu zaciągniętego w celu przeprowadzenia inwestycji.  Powinna ona służyć praktycznemu wykorzystaniu innowacyjnej technologii i dać firmie nowy produkt lub usługę.  Maksymalna wysokość dotacji to 6 mln zł. Część środków zarezerwowane także na wsparcie takich inwestycji, które pozwoliły by wykorzystać wyniki badań i w praktyce zastosować nowe technologie, stworzone samodzielnie przez firmę lub zakupione od podmiotów trzecich.
 
Art. 103 Konkurs wysokich lotów, czyli dotacje na rozwój dronów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. O dotacje mogą się ubiegać przedsiębiorcy lub ich konsorcja działające w branży związanej z produkcją bezzałogowych statków powietrznych, platform oraz technologii i systemów do ich obsługi. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, wzory dokumentów a także kryteria oceny i wyboru projektów można znaleźć na stronie Narodowe Centrum Badań i rozwoju.
 
Art. 102 Na zachętę do współpracy firm z nauką, przedsiębiorcy, którzy zechcą współpracować z jednostkami naukowymi, mogą pozyskać z PARP do 400 tyś zł..
PARP ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców, którzy chcą się ubiegać o “Bony na innowacje dla MŚP.Bony to część programu operacyjnego “Inteligentny rozwój”- poddziałanie 2.3.2. Grant na zakup usługi kierowany jest do mikro, małych i średnich firm. Mogą one pozyskać dotacje na projektów obejmujących zakup (od wykonawcy) usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Pula przeznaczonych na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 6.08 mln. zł.
 
Art. 101 Na Mazowszu miliony czekają!. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oferuje granty w dwóch konkursach. Ich łączna pula to ponad 151 milionów złotych. Pierwszy konkurs dla przedsiębiorców dotyczący tzw. bonów na innowacje. Drugi nabór, to dla przedsiębiorców, którzy działający do dwóch lat, mogą ubiegać się o bon o wartości do 50 tyś zł, a firmy z dłuższym doświadczeniem do 100 tyś zł. Mogą przeznaczyć je na zakup usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu czy usługi. W tym schemacie MJWPU zaoferowała firmom 129,8 mln zł. Pieniądze można pozyskać zarówno na projekty realizowane samodzielnie przez przedsiębiorcę, jak i powstające przy wsparciu naukowców.

Art.100   Nowe linie kredytowe dla innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
Korzystając z doświadczeń gwarancji de minimis, Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z dziesięcioma bankami komercyjnymi, uruchomił program gwarancji innowacyjnych. Skierowany on został do firm z sektora MŚP i ma im pomóc w zdobyciu finasowania oferowanego przez banki. Przedsiębiorcy oceniają gwarancje jako cenne narzędzie, które daje poczucie realnego, funkcjonalnego wsparcia od państwa. Jako państwowy bank rozwoju kontynuuje działania polegające na wspieraniu sektora MŚP, które są naturalną częścią misji i strategii banku.


Art.99
W kwietniu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się weryfikacja wszystkich priorytetowych programów. Przegląd potrwa do końca marca br. Jego celem jest uspójnienie oferty finansowej i dostosowanie jej do aktualnych potrzeb rynku. Nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy chodzi tu o zaniechanie dotacji i położenie nacisku na pożyczki preferencyjne. Jednak właśnie taki kierunek zmian w finansowaniu projektów zapowiadał nowy prezes NFOŚiGW. Choć nowe podejście może korzystnie wpłynąć na budżet samego funduszu, to niekoniecznie będzie stymulować rozwój niektórych programów. Chodzie o te, w których które beneficjantami są indywidualne osoby, dla których bezzwrotna dotacja była często głównym argumentem za podjęciem inwestycji.
 
Art.98  Szybka ścieżka do unijnych milionów.
O perspektywach zdobycia potężnych dotacji i pracy, jaką należy wykonać, żeby osiągnąć cel w postaci nowoczesnych produktów i usług, mówi w rozmowie z Michałem Kołtuniakiem prezes Agencji Idealia. Sposobów na pozyskanie środków finansowych, których podstawowym źródłem miałyby być fundusze unijne, jest mnóstwo. Wszystko zależy od konkretnych potrzeb przedsiębiorcy. Największe szanse mają ci przedsiębiorcy, którzy postawią na doskonalenie produktów, usług lub wykorzystywanych technologii czyli prowadzenie badań przemysłowych lub prac rozwojowych.Jednym z najzasobniejszych tzw. programów operacyjnych, po programie “Infrastruktura i środowisko” jest program “Inteligentny rozwój”.
 
 
Art.97
  Miliard złotych na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.
Trwa już konkurs na dotacje dla firm, które chcą inwestować w swą infrastrukturę badawczo-rozwojową. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 29 kwietnia br.. Chodzi o pieniądze z programu operacyjnego “Inteligentny rozwój” (działanie 2.1). Wnioski przyjmuje Ministerstwo Rozwoju, a dokładnie departament Wdrażania Programów Operacyjnych. Dotacje przeznaczone są na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów. Z konkursowej puli  89 mln zł przeznaczono na projekty zlokalizowane na Mazowszu, a 911 mln zł na przedsięwzięcia w pozostałych 15 województwach.
 
 
Art.96.  Unia daje na innowacje
Milionowe dotacje z funduszy unijnych czekają na firmy, które stawiają na innowacje, nowoczesne technologie czy współpracę z ośrodkami naukowymi. O wsparcie z programu “Inteligentny rozwój” występować mogą przede wszystkim przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora małych i średnich,  jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz instytucje otoczenia biznesu. Sfinansować z tego programu można:wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty. Przeznaczono na to kwotę 320 mln zł. Więcej informacji na: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.pior.gov.pl  
 
 
Art.95.  Dotacje na zaistnienie na rynku Catalyst lub New Connect
Jeszcze do marca mikro, mali i średniej wielkości przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pozyskanie pieniędzy, które pomogą przygotować firmę do debiutu na giełdzie lub emisji obligacji.  Najkrócej można powiedzieć, że działanie 3.1.5 programu “Inteligentny rozwój” przewiduje dotacje na zdobycie pieniędzy. Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym.  Poziom dofinansowania maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych (czyli kosztów zakupu usług doradczych). Jednak równolegle istnieją górne limity wsparcia. I tak na rynku: New Connect jest to 100 tys zł, GWP - 800 tys zł, Catalyst - pierwsze wprowadzenie obligacji- 80 tys zł, Catalyst- wprowadzenie kolejnej emisji obligacji – 60 tys zł. Instytucją odpowiedzialną za nabór  wniosków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której powierzono realizację działania 3.1.5 “Wsparcie MŚP”.
 
 
Art.94.  Duże problemy mikrobiznesu.
Mikrofirmy mają zyski średnio na poziomie 4,9 tys. zł na miesiąc. To niewiele. Nic dziwnego, że niewiele też płacą pracownikom. Najmniejszych firm, zatrudniających do 9 osób szybko przybywa. W sumie pracuje tam ok. 3,57 mln osób, z czego ok. 2 mln to właściciele  tych firm i współpracujący członkowie rodzin. Pozostałe 1,5 mln osób  jest zatrudnionych na umowę o pracę.  W porównaniu z liczbą etatów, jakie oferują większe przedsiębiorstwa, nie jest to dużo - ok. 22%.
 
Art. 93. Przedsiębiorcy mają problem ze znalezieniem pieniędzy na start.
W 2015 r. powstało ponad 342 tys. firm. Oznacza to, że co miesiąc uruchamiano około 28 tys. nowych działalności. Jednak tylko 6 % firm założonych w ciągu dekady przetrwało do dziś. Najgorszy dla przedsiębiorców okazuje się pierwszy krok. W tym czasie upada połowa nowych działalności gospodarczych. Jedną z przyczyn jest brak możliwości rozwoju firmy, spowodowany barierą finansową.
 
Art. 92. Prowadzisz prace badawczo-rozwojowe? Połącz  dotacje unijne z ulgą B+R.
Od 1 stycznia wprowadzono do przepisów o CIT rozwiązanie wspierające innowacyjność. Poniesione na ten cel wydatki powinny być odliczone także przez firmy, które korzystają z funduszy europejskich. Dlatego też od 1 stycznia 2016 r.  wprowadzono nowy instrument wsparcia przedsiębiorstw - ulgę podatkową z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (ulga B+R). Oznacza to, że ulgą na działalność B+R zostaną objęte: wydatki samodzielnie ponoszone przez przedsiębiorców, które nie podlegają dofinansowaniu z funduszy publicznych, wydatki projektu, które stanowią wkład własny w projekcie dofinansowanym z jakichkolwiek funduszy publicznych, w tym europejskich.
 
Art. 91. Dobra firma płaci podatki w kraju.
Przeciwdziałania optymalizacji powinno być skierowane głównie na tworzenie efektywnego systemu podatkowego. W kwestii podejścia do podnoszenia obciążeń podatkowych istotne są również aspekty kulturowe. W tym kontekście trzeba rozumieć działanie budujące świadomość konsumentów tj. promowanie podejścia, że dobra firma to taka, która tworzy miejsca pracy i płaci podatki w kraju. Pojawienie się tego rodzaju oczekiwań u konsumentów może mieć wpływ na działanie przedsiębiorców - w związku z faktem, iż bycie odpowiedzialną firmą, stanowi element maksymalizacji wartości.
 
Art. 90. Już 500 firm chętnych na premie i 500 mln zł z BGK latem.
Wydłużenie naboru wniosków o premie technologiczne przez BGK przyniosło zakładany efekt. Zainteresowanie firm było duże. Bank zapowiada już kolejny konkurs z pulą większą o 200 mln zł. Chodzi o pieniądze z programu operacyjnego: ”Inteligentny rozwój” i pierwszy nabór aplikacji od firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredytem technologicznym sfinansować można inwestycje, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej. Kluczem do sukcesu jest atrakcyjna premia wmontowana w proinnowacyjny kredyt rynkowy dla MŚP.
 
Art. 89. Starostowie refundują zatrudnienie młodych.
Firmy zaczęły zgłaszać do urzędów pracy oferty dla bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Na każdego takiego pracownika mogą otrzymać nawet 1850 zł miesięcznie. Tak wynika z informacji powiatowych urzędów pracy, w których ruszył nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów zatrudnienia. Warunki uzyskania wsparcia są wprawdzie korzystne, ale część przedsiębiorców może odstraszać wynoszący rok, okres w którym bezrobotny musi być utrzymywany w zatrudnieniu. Ten instrument aktywizacji sprowadza się do tego, że starosta przez rok zwraca część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile pracodawca zobowiąże się, że po zakończeniu refundacji będzie zatrudniał bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy przez kolejny rok. Przy czym refundacja nie może przekraczać kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę i należności odprowadzonych do ZUS.
 
Art. 88. 200 mln złotych mikropożyczek dla mikroprzedsiębiorców.
Dzięki pozyskaniu przez tzw. narodowego pośrednika pieniędzy z unijnego programu ramowego “EaSI” mikroprzedsiębiorcy startujący w biznesie mogą ubiegać się o dofinansowanie. W efekcie do najmniejszych przedsiębiorstw i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej może trafić 200 mln zł w formie mikropożyczek. Mikroprzedsiębiorstwo to firma zatrudniająca mniej niż dziesięć osób (w tym jednoosobową działalność gospodarczą), której roczny obrót lub roczna kwota bilansu nie przekracza 2 mln zł.
 
Art. 87. Nowe unijne pieniądze na wzrost efektywności.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainaugurował rozdzielenie przewidzianych na energetykę środków unijnych z perspektywy 2014-2020. Pierwszy konkurs w ramach tzw. pierwszej osi priorytetowej programu operacyjnego “Infrastruktura i środowisko” ogłoszono w ubiegły piątek. Zakłada on wsparcie efektywności energetycznej w budżetach użyteczności publicznej. Przeznaczono na ten cel kwotę 200 mln zł. Ubiegać się o dofinansowanie będą mogły m.in. jednostki budżetowe, szkoły wyższe oraz administracja rządowa. Można je uzyskać na ocieplenie budynku, wymianę okien oraz drzwi, a także na modernizację źródeł ciepła oraz wentylacje.
 
Art. 86. Za mało wydajemy na badania i rozwój.
Polska zajęła 23 miejsce na liście najbardziej innowacyjnych państw na świecie. Najwyższe oceny dostała w kategorii patenty i firmy hi-tech. Najwyżej, bo na 11 miejscu, wśród badanych państw oceniono Polskę w kategorii patenty, z kolei na 13 miejscu za liczbę firm hi-tech. Jednocześnie Polska zajęła dopiero 36 miejsce, jeżeli chodzi o wydatki na badania i rozwój, a 33 jeżeli chodzi o innowacyjny przemysł. Na tle państw regionu wypada dobrze, ale ogólny wynik pozostawia wiele do życzenia.
 
Art. 85. Fundusz gwarancyjny dla rozwoju innowacyjności.
Nowy mechanizm - z budżetem 250 mln. zł - powstaje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z preferencyjnych kredytów skorzystają mikro,małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak zgodnie podkreślają bankowcy, zarówno ci z banków komercyjnych, jak i ci z banku państwowego (jakim jest BGŻ), zaletą nowych gwarancji jest ich podobieństwo do gwarancji de minimis. A te pierwsze okazały się sukcesem. Od 15 marca 2013 r. do końca listopada 2015 r. BGK udzielił gwarancji de minimis na łaczną kwotę ok. 25,56 mld zł. Banki komercyjne biorące udział w programie przyznały kredyty z zabezpieczeniem BGŻ o łącznej wartości ok. 45,53 mld zł, z których skorzystało 100 155 przedsiębiorców.
 
Art. 84. W tegorocznych konkursach zaplanowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w programie “Inteligentny rozwój” firmy będą mogły sięgnąć po niemal 1,3 mld zł. Budżety konkursów zaplanowanych przez PARP w 2016 r. będą przeznaczone na, badanie na rynek – kwota 800 mln zł, promocja marek produkowanych - kwota 200 mln zł, ochrona własności przemysłowej- kwota –100 mln zł, usługi instytucji otoczenia biznesu dla MŚP- kwota 67,3 mln zł, bony na innowacje dla MŚP- kwota – 62,5 mln zł, umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych - kwota 4,1 mln zł oraz dostęp do rynku kapitałowego - kwota 20,6 mln zł.
 
Art. 83. Dotacje na pilotażowe i demonstracyjne wersje nowych produktów.
Narodowe Centrum Badań i rozwoju przyzna wsparcie na prowadzenie prac rozwojowych sprzyjających tworzeniu nowych produktów. O pieniądze mogą się starać zarówno małe i średnie firmy, jak i te duże. Nabór wniosków będzie prowadzony do końca lutego.Nabór rozpoczął się 7 stycznia. Aplikacje będą przejmowane do 29 lutego 2016 r. Później nastąpi etap oceny zgłaszanych wniosków, a wyniki konkursu powinny być znane po ok. trzech miesiącach. Całkowity budżet na dofinansowanie projektów wynosi 500 mln w tym: 400 mln zł dla przedsiębiorców mających statut mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (dla projektów z woj. mazowieckiego przeznaczono 38 mln zł. oraz 100 mln dla przedsiębiorstw dużych z czego 9,5 mln zł dla województwa mazowieckiego).
 
Art. 82 Wsparcie dla firm chemicznych
Ruszył konkurs na granty na innowacje innochaem. Wpisuje się on w rządowe zapowiedzi wsparcia sektora chemicznego. Czytaj dalej
 
Art. 81 Coraz szerszy wachlarz programów sektorowych
W przyszłym roku wystartują kolejne dwa programy sektorowe w ramach programu operacyjnego “Inteligentny rozwój”. Skorzysta m.in przemysł odzieżowy i tekstylny.Jak oszacowało Ministerstwo Rozwoju, poprzez konkursy dla beneficjentów ( w tym także do przedsiębiorców) w przyszłym roku trafi łącznie ponad 56 mld zł. Czytaj dalej
 
Art. 80 Ponad miliard złotych dla małego i młodego biznesu
Przeznaczona jest dla MSP oferta finansowania zwrotnego zostanie rozszerzona dzięki gwarancjom z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Pierwsze polskie instytucje finansowe dysponują dla mikro i małych przedsiębiorców kwota 1 mln zł.. Czytaj dalej 
 
Art. 79 Antymonopolowe wsparcie dla przedsiębiorców
Jednym z celów działalności UOKiK jest eliminowanie z rynku praktyk ograniczających konkurencję. Działając w interesie publicznym, urząd chroni zatem tych przedsiębiorców, którzy mogą być na nie narażeni. Czytaj dalej
 
Art. 78 Nowe mechanizmy, które zachęcą do mediacji
Już za kilka dni podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu stanie się dla przedsiębiorców bardziej opłacalne. Po zmianach będzie premiowane na wielu etapach postępowania sądowego. Czytaj dalej
 
Art. 77 Są już pożyczki i leasing z funduszy ramowych UE
Przedsiębiorcy z małych i średnich firm zyskają wreszcie dostęp do kredytów i ofert leasingowych wspieranych z unijnych funduszy ramowych. Programy o wartości prawie 1 mld zł uruchamiają właśnie pierwsi polscy pośrednicy finansowi. Czytaj dalej
 
Art. 76 Nowe wsparcie skierowane do firm z branży chemicznej
Nowe wsparcie skierowane do firm z branży chemicznej. Czytaj dalej
 
Art. 75 Dostaną kredyt na modernizację
Przedsiębiorcy, którzy planują modernizację firmy, wymianę starych urządzeń i technologii na nowe czy termomodernizację budynku, a tym samym chcą obniżyć koszty zużycia energii  aby wprowadzić stałe oszczędności, obniżyć emisję dwutlenku węgla czy zapoczątkować długoterminowy rozwój firmy w oparciu o energooszczędne technologie, mogą starać się o dofinansowanie w ramach programu PolSEFF. Czytaj dalej
 
Art. 74 Dodatkowy miliard złotych trafi do firm na pożyczki i leasing
Pierwsze trzy polskie instytucje finansowe pozyskały pieniądze dla firm z nowych programów ramowych zarządzanych przez Komisję Europejską. Są to Idea Bank, Raiffeisen Leasing Polska oraz towarzystwo Inwestycji Sołeczno-Ekonomicznych. Czytaj dalej
 
Art. 73 Coraz więcej nowoczesnych firm
Przedsiębiorcy mogą się starać o dotacje w sześciu programach o zasięgu krajowym i 15 programach wojewódzkich. Programy unijne w najbliższych latach są kierowane do firm, które chcą się rozwijać. Czytaj dalej
 
Art. 72 Pół miliarda złotych na instalacje demonstracyjne
Z początkiem roku przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie prac rozwojowych prowadzących do powstania instalacji demonstracyjnej lub pilotażowej. 400 mln zł trafi do małych i średnich firm, a 100 mln zarezerwowano dla największych przedsiębiorstw. Czytaj dalej
 
Art. 71 Polska agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła założenia (projekt) branżowego programu promocji dla sektora IT/ICT (firmy, technologie komputerowe, teleinformatyczne, itp.)
Takie programy promocji kilku wybranych branż będą współfinansowane z programu “Inteligentny rozwój”. Przedsiębiorcy biorący udział w nich będą mogli liczyć na wsparcie w trakcie prezentacji swoich produktów na międzynarodowych wystawach lub targach.
 
Art. 70 Premie dla małych i dotacje dla wszystkich przedsiębiorców
Małe i średnie firmy mogą już składać wnioski do BGK o premie technologiczne, a wszystkie firmy, także duże, od 7 stycznia będą mogły starać się o dofinansowanie z NCBR na prototypy. Mogą składać wnioski o premie przez internet po uzyskaniu promesy kredytowej w jednym z 17 banków współpracujących z BGK.
 
Art. 69 Kto i kiedy skorzysta z ulgi na działalność badawczo-rozwojową
To nowa oferta dla firm. Ma zachęcić podatników PIT I CIT do ponoszenia nakładów na innowacyjność poprzez możliwość zwiększenia kosztów i obniżenia podstawy opodatkowania. Od 1 stycznia 2016 r podatnicy będą mogli korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga podatkowa B+R). Umożliwi ona odliczanie od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na badania i rozwój (tzw. koszty kwalifikowane).
 
Art. 68 Dotacje na wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek
Opublikowany harmonogram naboru wniosków na  2016 wyraźnie pokazuje, że przedsiębiorcy będą mieli o co walczyć. Do zdobycia będą granty na prowadzenie badań, doskonalenie własnych produktów, wdrażanie nowych rozwiązań, a także międzynarodową ekspansję. Czytaj dalej
 
Art. 67 Ruszyła nowa odsłona kredytu technologicznego dla firm
Kredyt na innowacje technologiczne to nowa nazwa instrumentu realizowanego w okresie 2007-2013. Odświeżony mechanizm niesie przedsiębiorcom ogółem 422 mln euro na lata 2014-2020. Czytaj dalej
 
Art. 66 Poprzez giełdę do dynamicznego rozwoju i inwestycji w nowe technologie
Na finansowanie innowacyjnej działalności małych i średnich firm z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka zarezerwowano blisko 450 mln euro. Pieniądze te pozwolą przedsiębiorcom pozyskać anioła biznesu, preferencyjną pożyczkę lub dodatkowy kapitał z GPW. Czytaj dalej
 
Art. 65 Premie dla zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii
Przedsiębiorca, który wykorzysta własne lub nabyte wyniki badań i dzięki temu zacznie wytwarzać nowe lub znacząco udoskonalone produkty, a jednocześnie do sfinansowania takiej operacji będzie się posiłkował kredytem bankowym, otrzyma  dotację na jego częściową spłatę. Czytaj dalej
 
Art. 64 Unijne dotacje pomogą doskonalić produkty oferowane przez przedsiębiorców
Dodatkowe funkcje urządzeń, lepsze, wytrzymalsze materiały, a może w ogóle nowe towary lub usługi w ofercie? Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, firmy mają szansę doskonalić swoje wyroby. Czytaj dalej
 
Art. 63 Podawany poziom dofinansowania dotyczy tylko części wydatków
Unijne reguły. Realizując unijny projekt, w szczególności konstruując jego budżet, a następnie dokonując rozliczeń, trzeba bardzo skrupulatnie  przestrzegać podziału na te wydatki, które mogą być przedmiotem dofinansowania i na te, które przedsiębiorca musi ponieść z własnej kieszeni. Czytaj dalej
 
Art. 62 Środki z UE na start dla młodych firm
Polskie strat-upy napędzają  pieniądze unijne. Potrzeba im więcej kapitału wysokiego ryzyka i wsparcie nauki. Badania fundacji Startup Poland pokazują, że co trzecia młoda firma nie ma regularnych przychodów. Szacuje się, że w Polsce działa ponad 2,4 tyś star-upów. Czytaj dalej
 
Art. 61 Inwestycyjna pomoc dla firm z programów regionalnych na lata 2014-2020
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze wsparcia na realizację tzw. inwestycji początkowych, czyli związanych z tworzeniem nowych firm lub rozbudową tych już istniejących. Czytaj dalej
Art. 60 Euro dla firm i na energetykę
W okresie 2014-2020 Ministerstwo Gospodarki zarządza pokaźną częścią pieniędzy z programów operacyjnych “Inteligentny rozwój” i “Infrastruktura i środowisko 2014-2020”. 2, 8 mld euro, to pula na projekty energetyczne z programu “ Infrastruktura i środowisko 2014 – 2020” zarządzana przez resort gospodarki., kierowanych  głównie do przedsiębiorstw szeroko rozumianego biznesu.
 
Art. 57 Duże pieniądze dla dużych firm przedsiębiorstw na badania
Narodowe centrum Badań i Rozwoju ogłosi konkurs na dotacje dla dużych firm. Będą one mogły się ubiegać o 750 mln zł z programu “Inteligentny rozwój” na projekty badawczo-rozwojowe. Czytaj dalej
 
Art. 56 Technologiczny skok z programem “ Inteligentny rozwój”
Zasady i warunki udzielania dotacji wyraźnie wskazują na to, że najważniejszymi odbiorcami pomocy mają być małe i średnie firmy, które postawią na rozwój własnych produktów i technologii, czyniąc to samodzielnie lub we współpracy z jednostkami badawczymi. Czytaj dalej
 
Art. 55 Odświeżony kredyt z BGŻ
Nowy program operacyjny dla firm przynosi drugą odsłonę popularnego instrumentu wsparcia, jakim był w latach 2007-2013 kredyt technologiczny. W latach 2014-2020 ten schemat pomocy adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nazwano kredytem na innowacje technologiczne. Czytaj dalej
 
Art.54 Współpraca biznesu i nauki może dać 10 mln dotacji
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs o środki z programu “Inteligentny rozwój”. Na opracowanie nowatorskich w skali światowej, rozwiązań przeznaczy 200 mln zł. Czytaj dalej
 
Art.53 Małe i średnie firmy się nie popisały, ale zaraz druga szansa
Wyniki pierwszego konkursu w tzw. programie “Demonstrator” są dość zaskakujące. Dotacje przyznano tylko pięciu małym firmom. Następny nabór projektów- już w styczniu. Czytaj dalej 
 
Art.52 Starosta zrefunduje pracodawcy etat
Pracodawca, który zatrudni osobę poniżej 30 roku życia w pełnym wymiarze czasu pracy, będzie mógł przez rok otrzymywać zwrot kosztów do wysokości minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
 
Art.51 Regiony dzielą już nowe euro dla przedsiębiorców
W części województw trwają pierwsze konkursy na dotacje dla mikro, małych i średnich firm. W pozostałych toczą się jeszcze przygotowania nowych reguł podziału pomocy finansowej. Czytaj dalej
Art.50 Duże pieniądze na etaty dla młodych
Sejm w ekspresowym tempie znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia, która przewiduje nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców. Firmy, które zdecydują się zatrudnić bezrobotnego w roku 2016 i 2017 do 30 roku życia, mogą liczyć na dofinasowanie jego wynagrodzenia przez urząd pracy w wysokości minimalnego wynagrodzenia razem ze składkami na ZUS i NFZ. Czytaj dalej
 
Art.49 Duże pieniądze dla dużych firm na badania
Narodowe centrum Badań i Rozwoju ogłosi konkurs na dotacje dla dużych firm. Będą one mogły się ubiegać o 750 mln zł z programu “Inteligentny rozwój” na projekty badawczo-rozwojowe. Czytaj dalej
 
Art. 48 Miliardy czekają. Fundusze Unii Europejskiej
Przedsiębiorcy z przełomowymi pomysłami nie mogą narzekać na brak finansowania. W trwających konkursach do wzięcia jest kilka miliardów złotych. Innowacyjni przedsiębiorcy z mikro, małych i średnich firm mogą już przebierać w dotacjach na innowacje, badania i rozwój (B+R). Czytaj dalej
 
Art. 47 Są pieniądze na wsparcie dla firm
Urzędy pracy dostały 600 mln zł. do wydania jeszcze w 2015 r. To szansa dla przedsiębiorców. Czytaj dalej
Art. 46 Na jakie unijne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy
Z opisu regionalnego programu dla województwa śląskiego wynika, że firmy będą mogły pozyskać dotacje na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, prowadzenie badań, a także wprowadzenia rozwiązań służących wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Czytaj dalej
 
Art. 45 Do zdobycia 24 mln zł na innowacje społeczne- Fundusze UE
Pieniądze z Unii pomogą w aktywizacji zawodowej i kształceniu. Bedą też wspierać usługi opiekuńcze. chodzi o część programu operacyjnego “ Wiedza, edukacja, rozwój” ( Power) nazwaną wprost “ Innowacje społeczne”- działanie 4.1. Czytaj dalej
 
Art. 44 Pieniądze dla przedsiębiorczych kobiet wciąż na nie czekają
Panie, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą, mogą skorzystać z preferencyjnych pożyczek oferowanych przez PARP z Funduszu Pożyczkowego dla kobiet. Fundusze to pilotażowy program z pulą ok. 25 mln zł realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Czytaj dalej
 
Art. 43 Biznes finansowy z własnej kieszeni
Tylko co piąta firma rozpoczyna działalność dzięki kredytom z banku. Później też nie jest lepiej, bo 60 % małego biznesu w ogóle nie korzysta z zewnętrznego finansowania. Czytaj dalej
 
Art. 42 Platformy startowe dla nowych pomysłów biznesowych w Polsce wschodniej
Fundusze Unijne. Osoby do 35 roku życia, mające ciekawe pomysły na rozwój własnego biznesu, będą mogły liczyć na wsparcie doradcze i organizacyjne, a następnie nawet 800 tyś dofinansowania na rozwój działalności i wprowadzenie własnego produktu na rynek krajowy lub zagraniczny. Czytaj dalej
 
Art. 41 Wzrośnie siła przedsiębiorców
Gospodarka. Kilkaset firm skorzystało z pomocy w przygotowaniu ekspansji. Szefowie blisko 700 firm wzięli udział w pierwszej edycji Programu Rozwoju Eksportu organizowanego przez Bank Zachodni WBK. Czytaj dalej
 
Art. 40 Dotacje na zakup usług badawczych i rozwojowych
Fundusze Unijne. Blisko 3 tysiące firm skorzystało do tej pory z bonu na innowacje i tzw. dużego bonu, a wartość podpisanych umów przekroczyła 46 mln zł. To dobry prognostyk dla instrumentu, który ma zapewnić kontynuację tych programów. Czytaj dalej
 
Art. 39 Kapitał na rozwój dla małych firm
Pierwsze lata działalności firmy wiążą się z dużym ryzykiem, dlatego komercyjne instytucje finansowe niechętnie  udzielają młodym przedsiębiorcom kredytów i pożyczek. Taką lukę pomagają wypełnić Fundusze Europejskie. Czytaj dalej
 
Art. 38 200 mln zł z programu “BIOSTRATEG” dla konsorcjów
Przedsiębiorcy, choć wyłącznie w konsorcjach z jednostkami naukowymi, mogą sięgnąć po pieniądze na innowacje  w rolnictwie i leśnictwie oraz rozwój technologii przyjaznych środowisku. Czytaj dalej
 
Art. 37 Powrót zaliczek z UE
Firmy realizujące projekty dotowane z programu “Inteligentny rozwój” będą już mogły brać zaliczki. Przepisy umożliwiające rozpoczynanie projektów dzięki zaliczkom już obowiązują. Czytaj dalej
 
Art. 36 Unia wspiera współpracę naukowców z biznesem
Przedsiębiorcy mają coraz szersze pole do współpracy z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Celem jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki – to jeden cel, na który przeznaczone są Fundusze Europejskie, zarówno w Polsce, jak i w całej Unii. Czytaj dalej
 
Art. 35 Samochody
Od 1 lipca przedsiębiorca odliczy VAT od paliwa. Z końcem czerwca przestaje obowiązywać całkowity zakaz obniżania podatku w związku z nabyciem paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do aut osobowych wykorzystywanych do celów zarówno prowadzonej działalności, jak i prywatnych.
 
Art. 34 Pomoc dla firm
Ułatwienie kontaktów biznesowych, promocja regionu, doradztwo-wszystko to zapewnia Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE). Czytaj dalej
 
Art. 33 Od nowatorskiego pomysłu do uruchomienia produkcji. Fundusze Unijne
Program regionalny oferuje firmom dotacje na plany badawczo-rozwojowe, projekty wdrażające ich wyniki. a także działania, dzięki którym wzrośnie zatrudnienie w firmie. Czytaj dalej
 
Art. 32 Nowe technologie w służbie firm
Kto chce się utrzymać na rynku, jest skazany na innowacje-dyskutuje o tym pół tysiąca menadżerów., którzy zjechali do Sopotu na doroczne SAP Forum. Czytaj dalej
 
Art. 31 Miejsce dla twórców i poszukujących nowych technologii
Platforma Transferu Technologii uruchomiona przez Agencję Rozwoju Przemysłu ma pomagać w łączeniu potencjalnych wynalazców, innowatorów oraz instytutów naukowych z przedsiębiorcami poszukującymi nowych rozwiązań. Czytaj dalej
 
Art. 30 Przedsiębiorcy przeprowadzą badania i wykorzystują ich wyniki
Zgodnie z przyjętym harmonogramem lubuscy przedsiębiorcy będą mogli w tym roku pozyskać dotacje na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, tworzenie własnych laboratoriów  oraz działania inwestycyjne. Czytaj dalej
 
Art. 29 Polska dyplomacja wspiera eksporterów
Program rozwoju Eksportu powstał z myślą o firmach, które planują rozszerzyć swoją działalność o rynki zagraniczne. Program jest przeznaczony zarówno dla przedsiębiorstw działających lokalnie, jak firm o zasięgu ogólnopolskim. Czytaj dalej
 
Art. 28 Lokalna pomoc dla firm
Nowe regionalne programy operacyjne będą jednym z dwóch największych źródeł dotacji w latach 2014-2020. Małe i średnie firmy będą mogły się również w ich ramach  ubiegać o pożyczki i poręczenia. Czytaj dalej
Art. 27 Przedsiębiorca nieświadomy naruszenia prawa nie uniknie odpowiedzialności
Błędne przeświadczenie firmy, że tablica reklamowa była poza pasem drogowym, nie ma żadnego wpływu na wymiarze kary pieniężnej za jego zajęcie bez zgody zarządcy drogi. Czytaj dalej
 
Art. 26 Miejsce dla twórców i poszukujących nowych technologii
Platforma Transferu Technologii uruchomiona przez Agencję Rozwoju Przemysłu ma pomagać w łączeniu potencjalnych wynalazców, innowatorów oraz instytutów naukowych z przedsiębiorcami poszukującymi nowych rozwiązań. Czytaj dalej
 
Art. 25 Polska dyplomacja wspiera eksporterów
Program Rozwoju Eksportu powstał z myślą o firmach, które planują rozszerzyć swoją działalność o rynki zagraniczne. Program jest przeznaczony zarówno dla przedsiębiorstw działających lokalnie, jak firm o zasięgu ogólnopolskim. Czytaj dalej
 
Art. 24 Prosto i przyjaźnie
Poręczenie, jako forma wniesienia wadium, to nowy produkt finansowy Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych dla przedsiębiorców działających na terenie naszego województwa. Rozwiązanie dedykowane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Czytaj dalej

Art. 23 2,5 mld złotych do wzięcia z nowego programu dla firm
Aktualnie przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dotacje w trzech konkursach w programie ”Inteligentny rozwój”, który w latach 2014-2020 zastąpił “Innowacyjną gospodarkę”. Wszystkie trzy konkursy ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), które jest główną instytucją dzielącą pieniądze europejskie dla firm z programu”Inteligentny rozwój”. Budżet programu, to 10.2 mld euro, z czego 1,6 mld zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a 500 mln. na prototypy.
 
Art. 22 Czy walcząc o unijne dotacje, należy się spieszyć ze złożeniem wniosku
Firmy mogą już walczyć o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Pierwszych zwycięzców możemy poznać już na początku sierpnia, chociaż nabór wniosków ma być prowadzony do końca roku. Czy dla składających wnioski w grudniu starczy jednak pieniędzy? Czytaj dalej
 
Art. 21 Społeczna odpowiedzialność biznesu, samorządu, nauki
11 czerwca br. w Warszawie w Teatrze Kamienica odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom społecznej odpowiedzialności w obrębie polskiej gospodarki, samorządu i nauki. Czytaj dalej
Art. 20 Instrumenty PARP bliższe rynkowi
W okresie 2014-2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podzieli 1,87 mld euro z programu “Inteligentny rozwój”, koncentrując się na wsparciu firm. PARP będzie dysponowała pieniędzmi na wsparcia wdrożeń wyników (B+R), proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, finansowanie innowacyjnej działalności małych i średnich firm. Czytaj dalej
 
Art.19 W każdym województwie można pozyskać dotacje na rozwój
Pozyskanie grantu na zakup nowych maszyn, urządzeń, patentów lub technologii będzie wymagało od przedsiębiorcy rozszerzenia dotychczasowej działalności, zwiększenia możliwości produkcyjnych lub utworzenia zupełnie nowej firmy. Takie są wymogi tzw. regionalnej pomocy inwestycyjnej. Czytaj dalej
 
Art.18 Unia wspiera przedsiębiorców
Własna firma to szansa na połączenie pracy z pasją. Fundusze Europejskie pomagają sfinansować pierwsze kroki i zdobyć wiedzę niezbędną do prowadzenia biznesu. Oferowana im pomoc to z jednej strony zastrzyk finansowy na start, z drugiej zaś pakiet wiedzy z zakresu prowadzenia firmy. Pieniądze na wsparcie początkujących przedsiębiorców pochodzą miedzy innymi z Funduszy Europejskich. Czytaj dalej
Art.17 Ministerstwo Spraw Zagranicznych pomoże firmom sięgnąć po unijne pieniądze
Polskie spółki mają sięgać po finansowe wsparcie z międzynarodowych organizacji. Bedzie w tym pomagać MSZ. Blisko 120 przedsiębiorców wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez MSZ wraz z Komisja Europejską i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości  dotyczącym współpracy firm z organizacjami unijnymi na rynkach rozwijających się. Czytaj dalej
 
Zyskaj więcej! Za przesłanie formularza do Konkursu Lodołamacze 2015 w czerwcu dodatkowa nagroda!
Firmy, instytucje i organizacje, które prześlą formularze zgłoszeniowe do Konkursu Lodołamacze 2015, do 20 czerwca 2015 r., otrzymają dodatkowe 4 miesiące darmowego dostępu do eksperckiego portalu www.ekspertpopon.pl. Czytaj dalej
 
Art.16 Otwarte nabory na badania
Przedsiębiorcy mogą już składać wnioski o dotacje w dwóch konkursach w programie “Inteligentny rozwój”, który zastąpił “Innowacyjną gospodarkę”. Program “inteligentny rozwój” ma pomóc w podniesieniu innowacyjności polskiej gospodarki. Czytaj dalej
 
Art.15 Zostały tylko dwa tygodnie na kontrolę
Do końca maja właściciele i zarządcy dużych magazynów, hal i sklepów mają obowiązek sprawdzić ich stan techniczny. Taki obowiązek nakłada na nich prawo budowlane, a konkretnie art. 62 ust.1 pkt 3. Czytaj dalej
 
Art.13 Będzie Rada Inicjatyw Gospodarczych w Gminie Karczew
7 maja br. w Urzędzie Miejskim w Karczewie odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Karczewa – Władysława Dariusza Łokietka z grupą przedsiębiorców związanych z naszą Gminą, którego celem było omówienie zagadnień związanych ze sformalizowaniem działań samorządu i przedsiębiorców poprzez oficjalne powołanie Rady Inicjatyw Gospodarczych. Czytaj dalej
 
Art.12 Czas na dotację na B+R
Przedsiębiorcy mogą już składać wnioski w pierwszym konkursie w programie”Inteligentny rozwój”. Start drugiego naboru w czwartek.Od poniedziałku mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Czytaj dalej
 
Art.11 Pożyczki dla sfinansowania zakupu instalacji do wytwarzania zielonej energii
Ruszył program “Bocian” pomagający sfinansować inwestycje zwiększające produkcję energii. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o 40 mln zł pożyczki. Celem programu jest ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Czytaj dalej
Art.10 Dotacje na inwestycje MSP coraz bliżej
Środki na wsparcie inwestycji najmniejszych przedsiębiorców w rozpoczętej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej pochodzić będą przede wszystkim z programów lokalnych. Część województw planuje ogłoszenie pierwszych konkursów jeszcze w tym roku. Czytaj dalej
 
Art. 9 Szukasz bezrobotnego do pracy pomyśl o perfekcyjnej pożyczce
“Wsparcie w starcie” reklamowane jest przede wszystkim jako program skierowany do osób, które chcą założyć własną firmę i poszukują funduszy. Jednak z oferty bardzo taniej pożyczki mogą skorzystać także istniejące przedsiębiorstwa, pod warunkiem że utworzą nowe stanowisko pracy. Czytaj dalej
 
Art.8 Bon na Innowacyjne zachętą dla najmniejszych
Również najmniejsze przedsiębiorstwa mają szansę na rozwój bazujący na nowatorskich rozwiązaniach,, produktów czy usługach. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby podejmować współpracę z jednostkami naukowymi. Inicjowanie takich programów Bonn na Innowacje. Czytaj dalej
 
Art.7 Dotacje na start w biznesie
Aby rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie wystarczą pomysły, biznesplan i determinacja. Niezbędne są pieniądze na rozkręcenie interesu. Jednym z ich źródeł mogą być Fundusze Europejskie. Czytaj dalej
 
Art.6. Są tez pieniądze dla firm działających na terenach wiejskich
Wsparcie na zakładanie przedsiębiorstw, które bazują na działalności pozarolniczej, przewidziane jest w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich. Łącznie zarezerwowano na ten cel 413,9 mln euro, czyli ok. 1,7 mld zł. Czytaj dalej
 
Art.5 "Startują dotacje na innowacje"
Na początku maja rozpoczną się pierwsze nabory wniosków dla przedsiębiorców finansowane z nowej puli Funduszy Europejskich, przyznanych Polsce na lata 2014-2020. Czytaj dalej
 
Art.4 Szkolenia z zamówień publicznych i zasad realizacji projektów partnerskich
Program “Wiedza, edukacja, rozwój”, który wchodzi w miejsce programu”Kapitał Ludzki”, przewiduje m.in. wsparcie szkoleniowo-doradcze dla małych i średnich firm, które pozwoli im zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku. Czytaj dalej
 
Konkursu na najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku           
Ruszyła piąta edycja konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Do 31 maja można składać aplikacje w jedynym ogólnopolskim tego typu wydarzeniu nagradzającym pracę, kreatywność i przedsiębiorczość osób działających w sferze społecznego biznesu. Czytaj dalej                       
Konkurs "Kreator Miejsc Pracy 2015"
Minister Pracy i Polityki Społecznej już po raz drugi zaprasza pracodawców do wzięcia udziału w konkursie „Kreator miejsc pracy”. Celem konkursu jest nagrodzenie pracodawców udowadniających, że inwestycja w ludzi oznacza rozwój firmy. Czytaj dalej
 
Art.3 Pomoc dla kobiet przedsiębiorczych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma ok. 20 mln zł. na pilotażowe pożyczki dla pań, które chcą rozwinąć własny biznes. To nowa inicjatywa mająca charakter pilotażu. Czytaj dalej
 
Art.2 Nabór wniosków na działania 2.3.2 “Bony na innowacje dla MSP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiada za realizację części programu “Inteligentny rozwój”. Zgodnie z harmonogramem w sierpniu ma ruszyć nabór wniosków na tzw. działania 2.3.2 “Bony na innowacje dla MSP”. Czytaj dalej
 
Art.1 Warto poznać ofertę europejskich programów wsparcia
Unijne dofinansowanie kryje się nie tylko w programach krajowych i regionalnych oferowanych wyłącznie w Polsce. Szansę na rozwój, np. za sprawą tańszych pożyczek, poręczeń lub wsparcia badań, dają także tzw. programy ramowe. Dlatego też w latach 2014-2020 Komisja Europejska przeznaczy ogromne pieniądze (na sam program “Horyzont 2020” ponad 80 mld euro) na realizację tzw. programów ramowych. Czytaj dalej


 
 
UM Karczew

Mapa

1Urząd Miejski w Karczewie
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

1 Godziny pracy
poniedziałek - 8:00 do 18:00
wtorek do piątku - 8:00 do 16:00

1Sekretariat
tel. (22) 780 60 83
fax. (22) 780 65 36

1Centrala:
tel. (22) 780 65 16
tel. (22) 780 76 41
tel. (22) 780 75 68
tel. (22) 780 61 66
tel. (22) 780 65 68
tel. (22) 780 63 38
fax. (22) 780 75 53

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
7440028
Dzisiaj:
146
Gości on-line:
4
Twoje IP:
54.145.101.33
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij